تاریخ : 14 آذر 1401   | |   Monday, 5 December , 2022

یادداشت ها

14 آذر 1401

تولد یوزها شادمانی مردمان

امروز‭ ‬دو‭ ‬خبر‭ ‬ویژه‭ ‬خوشحال‌کننده‭ ‬داریم‭.‬...

14 آذر 1401

تعیین سقف قیمت نفت روسیه یا تحریم اقتصاد آزاد؟!

تغییر‭ ‬نقشه‭ ‬انرژی‭ ‬شاید‭ ‬تنها‭ ‬دستاورد‭ ‬جنگ‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬اوکراین‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‌است‭ ‬که‭ ‬انتظار‭...

14 آذر 1401

کچل وتبلیغ شامپو

تبلیغات‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬فنون‭ ‬افزایش‭ ‬فروش‭ ‬ومالا‭ ‬تولید‭ ‬میباشد‭.‬...

14 آذر 1401

درباره خودکشی

می‌دانیم‭ ‬که‭ ‬خودکشی‭ ‬انواع‭ ‬و‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬جامعه‌شناسان‭ ‬بزرگی‭ ‬مانند‭ ‬امیل‭ ‬دورکیم‭ ‬به‭...

14 آذر 1401

آنتی بیوتیک مناسب برای عفونت ادراری کودکان کدام است؟

به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬عفونت‭ ‬ادراری‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬ورود‭ ‬عامل‭ ‬عفونت‭ ‬زا‭ ‬که‭ ‬اغلب‭ ‬باکتری‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬Ecoli‭...

13 آذر 1401

گنجشک ها

آرام‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬صدا‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬نشسته‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬اطرافش‭ ‬پر‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬همهمه‭ ‬گنجشکانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬خوردن‭...

13 آذر 1401

رهایی از زندان

در‭ ‬محیط‭ ‬دادگاه‭ ‬افراد‭ ‬مختلفی‭ ‬از‭ ‬اقشار‭ ‬گوناگون‭ ‬جامعه‭ ‬برای‭ ‬شکایت‭ - ‬دادخواهی‭ ‬دیده‭ ‬میشوند؛‭ ‬زن‭...

13 آذر 1401

کولبر بار حسرت‌ها

یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬خبرچین‭ ‬که‭ ‬اینبار‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬‮«‬حسرت‭ ‬گرا‮»‬‭ ‬نامیده‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬پیروزی‌های‭...

13 آذر 1401

ایجاد دلهره و ناراحتی برای دانشجویان

افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬آزادسازی‭ ‬مدارک‭ ‬دانشگاه‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭...

13 آذر 1401

بررسی سیاست خارجی دولت اسلامی با نظریه انتقادی

بر‭ ‬اساس‭ ‬نظریه‭ ‬انتقادی،‭ ‬دولت‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬عقلانیت‭ ‬ابزاری‭...

یادداشت ها

14 آذر 1401

تولد یوزها شادمانی مردمان

امروز‭ ‬دو‭ ‬خبر‭ ‬ویژه‭ ‬خوشحال‌کننده‭ ‬داریم‭.‬...

14 آذر 1401

تعیین سقف قیمت نفت روسیه یا تحریم اقتصاد آزاد؟!

تغییر‭ ‬نقشه‭ ‬انرژی‭ ‬شاید‭ ‬تنها‭ ‬دستاورد‭ ‬جنگ‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬اوکراین‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‌است‭ ‬که‭ ‬انتظار‭...

14 آذر 1401

کچل وتبلیغ شامپو

تبلیغات‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬فنون‭ ‬افزایش‭ ‬فروش‭ ‬ومالا‭ ‬تولید‭ ‬میباشد‭.‬...

14 آذر 1401

درباره خودکشی

می‌دانیم‭ ‬که‭ ‬خودکشی‭ ‬انواع‭ ‬و‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬جامعه‌شناسان‭ ‬بزرگی‭ ‬مانند‭ ‬امیل‭ ‬دورکیم‭ ‬به‭...

14 آذر 1401

آنتی بیوتیک مناسب برای عفونت ادراری کودکان کدام است؟

به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬عفونت‭ ‬ادراری‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬ورود‭ ‬عامل‭ ‬عفونت‭ ‬زا‭ ‬که‭ ‬اغلب‭ ‬باکتری‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬Ecoli‭...

13 آذر 1401

گنجشک ها

آرام‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬صدا‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬نشسته‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬اطرافش‭ ‬پر‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬همهمه‭ ‬گنجشکانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬خوردن‭...

13 آذر 1401

رهایی از زندان

در‭ ‬محیط‭ ‬دادگاه‭ ‬افراد‭ ‬مختلفی‭ ‬از‭ ‬اقشار‭ ‬گوناگون‭ ‬جامعه‭ ‬برای‭ ‬شکایت‭ - ‬دادخواهی‭ ‬دیده‭ ‬میشوند؛‭ ‬زن‭...

13 آذر 1401

کولبر بار حسرت‌ها

یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬خبرچین‭ ‬که‭ ‬اینبار‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬‮«‬حسرت‭ ‬گرا‮»‬‭ ‬نامیده‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬پیروزی‌های‭...

13 آذر 1401

ایجاد دلهره و ناراحتی برای دانشجویان

افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬آزادسازی‭ ‬مدارک‭ ‬دانشگاه‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭...

13 آذر 1401

بررسی سیاست خارجی دولت اسلامی با نظریه انتقادی

بر‭ ‬اساس‭ ‬نظریه‭ ‬انتقادی،‭ ‬دولت‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬عقلانیت‭ ‬ابزاری‭...