تاریخ : 14 آذر 1401   | |   Monday, 5 December , 2022

شهر فرنگ

4 مهر 1401
امیر حسین ذاکری؛

طومارشو پیچیدم

ما اهالی خبرچین وقتی نگاه به نوع پوشش خود می‌کنیم این وضع نابهنجار پوشش خودمان را هم تاب نمی‌آوریم حتما مسئولین هم این...

4 مهر 1401

تیک تاک قابلیت دیس لایک را اضافه کرد

اپلیکیشن ویدئویی تیک تاک دکمه قابلیت دیس‌لایک را برای همه کاربران جهانی خود عرضه کرد....

25 مرداد 1401

میوه لوکس یا میوه ممنوعه

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬و‭ ‬مصلحت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬امروز‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اساسی‌ترین‭ ‬و‭ ‬چالشی‌ترین‭...

23 تیر 1401

پیشاپیش پاقدم نو رسیده مبارک

خبرچین‭ ‬در‭ ‬خبرچینی‌های‭ ‬خود‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬برای‭ ‬تنوع‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مقام‭ ‬عالیرتبه‭ ‬مثل‭ ‬رئیس‭...

شهر فرنگ

4 مهر 1401
امیر حسین ذاکری؛

طومارشو پیچیدم

ما اهالی خبرچین وقتی نگاه به نوع پوشش خود می‌کنیم این وضع نابهنجار پوشش خودمان را هم تاب نمی‌آوریم حتما مسئولین هم این...

4 مهر 1401

تیک تاک قابلیت دیس لایک را اضافه کرد

اپلیکیشن ویدئویی تیک تاک دکمه قابلیت دیس‌لایک را برای همه کاربران جهانی خود عرضه کرد....

25 مرداد 1401

میوه لوکس یا میوه ممنوعه

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬و‭ ‬مصلحت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬امروز‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اساسی‌ترین‭ ‬و‭ ‬چالشی‌ترین‭...

23 تیر 1401

پیشاپیش پاقدم نو رسیده مبارک

خبرچین‭ ‬در‭ ‬خبرچینی‌های‭ ‬خود‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬برای‭ ‬تنوع‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مقام‭ ‬عالیرتبه‭ ‬مثل‭ ‬رئیس‭...