هفت نفر از صیادان ایرانی در پاکستان از زندان آزاد شده و به کشور بازگشتند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد در راستای حمایت قضایی و کنسولی  وزارت امور خارجه از ایرانیان به عنوان یک اولویت ویژه در دستگاه سیاست خارجی ایران ، شب گذشته هفت نفر از صیادان ایرانی در پاکستان از زندان آزاد و به ایران  بازگردانده شدند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=81548