نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  مایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها (اعاده شده از شورای نگهبان) با اعمال اصلاحات زیر جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند:

«-تبصره ۲ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد:

الف- عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می‌شود.

ب- عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود.

ج- عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری حسب این مورد صرفا با رئیس قوه مربوطه است» حذف می‌شود.

د- عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشحاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می‌گردد.

– در ماده ۳ عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره ۱ حذف شد.

– در ماده ۳ در تبصره ۲ اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=94984