سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی و تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای توسط خیرین خبر داد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد محسن زنگنه  با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مهمترین مصوبات امروز کمیسیون تلفیق در خصوص پروژه های نیمه تمام و نقص خیرین در این قضیه است.

 

وی ادامه داد: طبق این مصوبه، در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه طرح های تملک دارایی سرمایه ای را اجرا یا تکمیل کند و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی هزینه کنند، از اعتبار مالیاتی آن ها حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه ای که انجام دادند، به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه می شود.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه  توضیح داد: به عبارت دقیق تر اگر خیرین طرح های نیمه تمام را به اتمام برسانند، اگر بیش از ۵۰ درصد هزینه طرح تملک دارایی را انجام دهند از ۲۵ تا ۵۰ درصد به عنوان اعتبار مالیاتی حساب می شود.

 

وی همچنین گفت: درباره طرح هایی که خیرین براساس تعهدشان ۵۰ درصد را انجام دادند و دولت برای انجام ۵۰ درصد سهم خود در اجرای طرح اعتبار ندارد و یا به تعهداتش عمل نکرده، خیر می تواند مابقی طرح را اجرا کند که در این صورت صدرصد به عنوان اعتبار مالیاتی و دیون برای آن فرد محاسبه می شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=89352