وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی در پیامی نوشت: فردوسی به ما آموخت عشق به ارزش‌ها و عشق به وطن و حفظ استقلالش، مقدم بر هر امر دیگری است.

به گزارش آفتاب یزد وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی در پیامی نوشت: فردوسی به ما آموخت عشق به ارزش‌ها و عشق به وطن و حفظ استقلالش، مقدم بر هر امر دیگری است.

امیرعبداللهیان در پیام خود دو بیت زیر از اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی را منتشر کرد و در ادامه نوشت: روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.

چو ‎ایران مباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

https://aftabyazdonline.ir/?p=80651